Szukaj w serwisie

Kategorie:

Ogrzewanie | Okna | Podogi | Drzwi | Pytki ceramiczne | ciany | Owietlenie | Wentylacja i klimatyzacja | Schody

Tutaj jeste: Wykoczenia / Okna

Okna z etykiet

kategoria: Okna
Okna z etykiet
Okna z etykiet [fot.: SSG]

Przeszklenia okienne znajduj si obecnie w kategorii produktów budowlanych podlegajcych obowizkowi etykietowania energetycznego. Z punktu widzenia konsumentów jest to sytuacja korzystna, poniewa okna nale do grupy materiaów, które maj istotny wpyw na zapewnienie komfortu we wntrzach.

Okna s ródem wiata dziennego, uczestnicz wymianie energetycznej zachodzcej w budynku, wreszcie za stanowi istotne ródo zysków darmowego ciepa pochodzcego z promieniowania sonecznego, przez co maj wpyw na bilans energetyczny.

Z etykiet atwiej wybra

Obowizek etykietowania energetycznego okien wynika z Dyrektywy 2010/30/UE opublikowanej w maju 2010. Ustawa ta rozszerzya obowizek etykietowania na wszystkie produkty majce zwizek z energi (wczeniej byy to tylko urzdzenia gospodarstwa domowego takie jak pralki, lodówki, piekarniki, kuchnie elektryczne itp.). Zasada oznaczania wyrobów budowlanych, w tym take okien, jest identyczna jak w sektorze AGD: jest to klasyfikacja literowa od A do G obrazowana kolorami od ciemnozielonego do czerwonego. (Najbardziej energooszczdny jest produkt oznaczony liter A i kolorem zielonym, najmniej – wyrób posiadajcy etykiet czerwon z liter G). Dziki  temu, e oznaczenie byo znane konsumentom jest proste i czytelne.

W myl twórców ustawy celem rozszerzenia grupy produktów etykietowanych jest oddziaywanie na wiadomo konsumentów odnonie rzeczywistego zuycia energii przez wyroby budowlane i wynikajcych z tego skutków dla uytkownika. Etykiety pozawalaj porównywa produkty oraz w czytelny sposób dostarczaj informacji na temat zuycia energii, przez co motywuj klienta do wybrania bardziej energooszczdnego wyrobu. (Uycie okien w klasie energetycznej A to oszczdnoci w ogrzewaniu sigajce kilkuset zotych w skali roku.) Dalsze konsekwencje takich wyborów to globalny zysk nie tylko dla ludzi, ale równie dla rodowiska naturalnego.

Od straty do zysku

W przypadku przeszkle okiennych o oszczdnoci decyduje kilka czynników, z których gównym jest bilans energetyczny. Wyraony jest on jako rónica pomidzy zyskami ciepa (przepuszczalno darmowej energii sonecznej g) i stratami ciepa (wspóczynnik przenikania U). Aby stolarka generowaa zyski ciepa w sezonie grzewczym bilans musi by dodatni. Podczas obliczania bilansu energetycznego naley pamita, e okna to nie tylko  szyby, chocia to one odgrywaj gówn rol podczas oblicze. Szyby s kluczowym elementem, poniewa stanowi lwi cz (ponad 80%) cakowitej powierzchni okna, a ponadto – w przeciwiestwie do pozostaych komponentów takich jak framugi itp. – posiadaj waciwoci przepuszczania darmowej energii sonecznej.

Aby szyby byy energooszczdne nie wystarczy tylko, jak jeszcze do niedawna sdzono, najnisza warto wspóczynnika przenikania ciepa U (straty ciepa na drodze przenikania). W przypadku parametru energooszczdnoci pod uwag naley wzi równie fakt, e okna stanowi istotne ródo zysków ciepa pochodzcego z promieniowania sonecznego. Po uwzgldnieniu tego aspektu okazuje si, e najkorzystniejszy bilans energetyczny mona uzyska niekoniecznie majc okna o najniszym wspóczynniku U.

Sukces jest wtedy peny gdy ograniczeniu strat ciepa moe towarzyszy wzrost iloci ciepa pozyskiwanego za porednictwem promieniowania sonecznego. Std te system etykiet energetycznych dla okien opiera si na penym bilansie energetycznym wyraonym jako rónica pomidzy stratami i zyskami ciepa.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.panoramawnetrz.pl Wszelkie prawa zastrzeżone