Szukaj w serwisie

Kategorie:

Meble kuchenne | Meble biurowe | Meble ogrodowe | Meble pokojowe | Meble azienkowe | Meble dla dzieci | Meble do sypialni | Meble wypoczynkowe | Meble do salonu i jadalni

Tutaj jeste: Meble / Meble biurowe

Klasy akustyczne mebli do biur open plan

kategoria: Meble biurowe

Wiedza i informacja tworzona w przestrzeniach biurowych jest motorem gospodarki rozwinitych pastw, dlatego warto wiedzie, jak analizowa warunki akustyczne przestrzeni biurowej dla oceny jakoci miejsca pracy pracownika biurowego.

Ronie w Europie zainteresowanie zwikszeniem wydajnoci pracowników biurowych i stosowaniem elementów wyposaenia, które pozwol na poprawienie jakoci pracy. Jest to oczywista tendencja w wiecie, gdzie wiedza i informacja tworzona w przestrzeniach biurowych jest motorem gospodarki rozwinitych pastw. Równie w brany akustyka w architekturze wida dziaania w zakresie oceny wpywu mebli na haas, jaki wpywa na efektywn prac w biurze. W projekcie normy ISO 3382-3 Acoustics - Measurement of room acoustic parameters - Part 3: Open plan spaces opisano wiedz techniczn, jak analizowa warunki akustyczne przestrzeni biurowej dla oceny prywatnoci na stanowiskach.

Open plan spaces w kontekcie tej midzynarodowej normy oznacza wielkopowierzchniowe biura i podobne przestrzenie, gdzie bardzo duo ludzi moe jednoczenie pracowa, prowadzi rozmowy (np. call centra) oraz przestrzenie o skoncentrowanej liczbie stacji roboczych do obsugi klientów o zrónicowanej funkcji i sposobie pracy. Nowatorskim podejciem do oceny przestrzeni biurowej w ISO 3382-3 jest wprowadzenie zrozumiaoci jako czynnika oceny przestrzeni biurowej z uwzgldnieniem wyposaenia i innych róde dwiku wpywajcych na klimat akustyczny biura. Uwzgldnienie wpywu wyposaenia przestrzeni biurowej na warunki pracy jest wane w kontekcie zasad oceny naraenia pracowników na szkodliwe czynniki pracy, które obowizuj pracodawców. Meble znaczco oddziauj na warunki akustyczne w biurach na paszczynie pochaniania dwiku, ale równie rozpraszania i blokowania propagacji dwiku midzy stanowiskami. Wpyw mebli w zakresie blokowania i rozpraszania dwiku jest znacznie waniejszy od ich wasnoci dwikochonnych.

Norma jest ciekawym narzdziem do oceny przestrzeni biurowych metodami pomiarowymi. Pomiary s wykonywane tylko w pomieszczeniach zupenie umeblowanych - do zasiedlenia. Pomiary w nieumeblowanym biurze wielkoprzestrzennym nie opisuj warunków akustycznych w sposób korespondujcy ze spostrzeeniami pracowników. Prowadzenie pomiarów w pomieszczeniu zasiedlonym nie do koca jest metod stosowan w polskich warunkach funkcjonowania budownictwa w zakresie prawnym oraz rynkowego tworzenia przestrzeni biurowej. Wiksza cz biur jest oddawana do uytkowania w stanie deweloperskim, a detale jakociowe s bardziej regulowane podczas indywidualnych ustale ni przez przepisy Prawa budowlanego.

Dla oceny warunków podczas pomiarów jest te wane, e s one przeprowadzane z uwzgldnieniem haasów zewntrznych, jakie wynikaj z funkcjonowania rodowiska zbudowanego wokó obiektu i obciaj go energi akustyczn przedostajc si do pomieszcze biurowych. W procesie pomiarowym jest równie uwzgldniany haas dziaajcej wentylacji oraz systemów maskowania dwikiem, jeli w taki system jest wyposaone pomieszczenie. Warunki pomiarowe powinny by jak najbardziej zblione do warunków pracy pracowników i, jeli jest to moliwe, aby dziaay równie indywidualne, przypisane do stanowiska, urzdzenia techniczne jak np. komputery. Pomiary do oceny warunków akustycznych s wykonywane z uyciem pojedynczego gonika emitujcego dwik testowy. Projekt normy przewiduje stosowanie gonika wszechkierunkowego lub kierunkowego.

Wanym elementem oceny warunków pracy w kontekcie inwestowania i procesu realizacji zgodnie z zasadami zrównowaonego budownictwa w biurach typu open plan, jest wprowadzenie propozycji klas akustycznych umeblowanego biura w powyszej normie. W oparciu o pomiary w 16 wielkopowierzchniowych biurach opracowano tabel definiujc klasy akustyczne przestrzeni biurowej oddanej do uytkowania. Przypisanie do klasy jest zalene od spenienia warunków poprzez posiadanie odpowiednich parametrów tj. poziomu dwiku oraz odlegoci, w jakiej ocenia si zakócenie. Propozycja powyszej normy jest nader interesujca w aspekcie wdraania systemów zarzdzania budynkami z uwzgldnieniem norm zrównowaonego budownictwa w kontekcie ekonomicznym. Definiowanie klasy akustycznej przestrzeni biurowej przy skadaniu zamówienia na biuro w biurowcu A klasy koresponduje z ide najwyszej jakoci warunków pracy, jakim hoduje wiele przedsibiorstw.

Analizujc zapisy projektowanej normy, jak i praktyczny aspekt oceny umeblowanej przestrzeni biurowej, nasuwa si pytanie, czy producenci mebli biurowych i innych elementów wyposaenia wntrz biurowych zaczn poda za powstajcym rynkiem. Moe z czasem dostawcy kompleksowych zestawów mebli do biur bd tak deklarowa parametry akustyczne swojego wyrobu, aby korespondoway z klasyfikacj wedug powyszej normy. Dostawcy dedykowanych rozwiza do biur wielkoprzestrzennych mog ju niebawem spodziewa si takowego zapytania z rynku.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.panoramawnetrz.pl Wszelkie prawa zastrzeżone